rss
facebook
Date:year:month:day:Event and Materials:Country:City:

What is Ahice? czech hungarian polish slovak english

Sluzba AHICE bola vytvorená s cieľomposkytnúť jednoduchší prístup k informáciám o udalostiach v oblasti dejín umenia v štyrochstredoeurópskych krajinách: v Českej republike, Maďarsku, Poľskua Slovensku.

Hlavnýmcieľom AHICE však nie je doručiťnajrôznejšie informácie priamo užívateľovi. AHICE má slúziť ako ukazovateľ prameňov hľadaných informácií, t. j.inštitúcií so zbierkovou, výskumnou, vzdelávacou či publikačnou aktivitou.

Inštitúcieregistrované touto sluzbou sami vkladajú do vytvorenej štruktúry informácieo ich vlastných aktivitách. Znamená to, ze správy zverejnené domovskoustránkou AHICE pochádzajú priamoz prameňov a môzu byť kedykoľvek aktualizované.

PartneriAHICE, ktorými sú inštitúcie dobre známe v oblasti dejín umenia vo svojichkrajinách, registrujú ďalšie domáce inštitúcie. Každý z partnerov si určísprávcu, ktorý je zodpovedný za spoluprácu a udrziavanie kontaktovs ostatnými inštitúciami. Partnerom AHICE na Slovensku je Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied a správcom je Erika Okruhlicova. V prípade potreby kontaktujte správcu.

Všetcinávštevníci domovskej stránky AHICE môzu prostredníctvom menu vyuzívať  niekoľko služieb, ktoré im pomôžu nájsťpotrebné informácie. Vďaka Príspevku(Subscription) môzete dostávať pravidelné informácie priamo do Vašejemailovej schránky.

Zoznam kontaktov (Contact list)Vám pomôze nájsť kolegov zaoberajúcich sa rovnakým vedným odboroma špecializáciou. Pokiaľ chcete nájsť informácie prostredníctvom kľúčovýchslov či kategórií, zvoľte prosím Rýchlea nadstavbové vyhľadávanie (Quick and Advanced search).

V súčasnostisluzba AHICE  pracuje len v anglickom jazyku,v budúcnosti ju však plánujeme transformovať na multijazykovú.

Prajeme Vámúspešnú púť za užitočnými informáciami pre Vašu kazdodennú prácu i precesty do zahraničia.