rss
facebook
Country:Institution:

Partners

Institution: Stowarzyszenie Mi?o?ników Witra?y/Association for Stained-Glass Art "Ars Vitrea Polona"
Address: ul. P?dzichów 12/2 31-152 Kraków
Telephone: +48 12 633 32 16
Notice:

Celem Stowarzyszenia jest:
- dzia?anie na rzecz ochrony dziedzictwa sztuki witra?owej i popularyzacji wiedzy na jej
temat; wspomaganie i popieranie rozwoju wspó?czesnej sztuki witra?owej w Polsce.

:. return